فلفل سفید کیلویی شما را همیشه جوان نگه می دارد

ظرفیت مهار رادیکال های آزاد عصاره ها با استفاده ازتعیین شد. دو میلی لیتر محلول متانول تازه تهیه شده DPPH (0.004٪) به 20 میکرولیتر عصاره اضافه شد و به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت.

جذب (A) محلول نمونه در 517 نانومتر در مقایسه با محلول شاهد (حداکثر جذب) اندازه گیری شد. محلول شاهد با همان حجم بدون عصاره تهیه شد. فلفل سفید کیلویی یکی از خوش خوراک ترین فلفل های موجود در بازار است.

درصد مهار رادیکال آزاد DPPH با استفاده از رابطه زیر اندازه گیری شد: درصد مهار رادیکال فعالیت زنجیره‌شکنی بر اساس روش برند-ویلیامز و همکاران بود.

به منظور تعیین این فعالیت، حجم 1.9 میلی لیتر DPPH 6×10-5 M در متانول به 10 میکرولیتر عصاره اضافه شد. پس از 60 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق، جذب با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 515 نانومتر خوانده شد.

در جایی که Abs0 جذب اولیه است، Abs جذب در زمان افزایش (t) است و سرعت واکنش به صورت k بیان شد. فعالیت آنتی اکسیدانی به صورت (-Abs-3/min/mg FW) گزارش شد.

یک نسخه اصلاح شده از روش توصیف شده توسط و همکاران. برای تعیین توانایی مهار پراکسید هیدروژن عصاره ها استفاده شد. ده میکرولیتر از عصاره ها در 3.4 میلی لیتر از محلول فسفات.1 مولار حل شد و با 600 میکرولیتر از محلول 43 میلی مولار پراکسید هیدروژن مخلوط شد.

جذب این محلول ها در طول موج 230 نانومتر در برابر محلول های خالی مربوطه اندازه گیری شد. ظرفیت مهار پراکسید هیدروژن عصاره ها با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد: درصد مهارفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره فلفل سبز و قرمز در دماهای مختلف تعیین شد.

همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، محتوای فنل کل (A) عصاره با افزایش دما تا 65 درجه سانتیگراد افزایش یافت، اما با افزایش زمان انکوباسیون به 60 دقیقه کاهش یافت.

همچنین میزان فنل کل فلفل قرمز در مقایسه با فلفل گیجلار بالا و تفاوت معنی داری داشت (05/0p<). محتوای فلاونوئید کل (B) عصاره ها با افزایش دما به 65 درجه سانتی گراد افزایش یافت و با افزایش زمان انکوباسیون به 60 دقیقه افزایش یافت.

نشان می دهد فنول های فلفل در شرایط دمای بالا نسبتاً پایدار هستند. محتوای فلاونوئید کل فلفل گیجلار به مدت 30 دقیقه در دمای 50 درجه سانتی گراد کمترین میزان و برای 60 دقیقه در این دما بالاترین سطح را داشت.

محتوای فلاونوئید کل فلفل قرمز در مقایسه با فلفل گیجلار تفاوت معنی‌داری داشت (05/0p<). فعالیت مهار رادیکال DPPH (C) عصاره فلفل قرمز به مدت 30 دقیقه در دمای 50 درجه سانتی گراد افزایش یافت.