ترکیبات شیمیایی عسل طبیعی

ترکیب شیمیایی عسل چند گیاه پاییزه  بسته به منبع گل مورد استفاده زنبور عسل متفاوت است. این
میانگین ترکیب عسل طبیعی در شکل 2 (A, B, C) ارائه شده است.
عسل طبیعی از بیش از 200 ماده مختلف از جمله اسیدهای آمینه، ویتامین ها و … تشکیل شده است.
مواد معدنی و آنزیم ها. 2،10،11،14 با این حال، اجزای اصلی آن شکر و آب هستند.
بر این اساس، قندهای موجود در عسل حدود 95 تا 99 درصد ماده خشک آن را تشکیل می دهند.
مواد شیمیایی عسل سبلان شهد که شامل دو مونوساکارید اصلی فروکتوز (56/32 تا 2/38 درصد) و
گلوکز (28.54 تا 31.3%)، همراه با مقادیر کمی از 22 نوع قند دیگر.
شناسایی شده دی ساکاریدهای موجود درعسل طبیعی رس بسته  شامل مالتوز، ساکارز، مالتولوز، ایزومالتوز، لامیناریبیوز، تورانوز،
کوجی بیوز، نیجروز، جنتیوبیوز و بی ترهالوز.
2، 10، 11، 14 تری ساکاریدها شامل مالتوتریوز،
ایزومالتوتریوز، ملزیتوز، پانوز، ایزوپانوز، سنتوز 3-a5، ارلوز، ایزومالتوزیل گلوکز، ال-کستوز،
و تیآندروز.
10،14 علاوه بر این، پروتئین ها، رنگدانه ها، ترکیبات فرار، 2،11 فلاونوئیدها و
اسیدهای فنولیک در ترکیب عسل.
2،10،11،14 بیست و شش نوع اسید آمینه درعسل 290 گرمی سانتین، که پرولین 50 تا 85 درصد از کل اسیدهای آمینه موجود در عسل را تشکیل می دهد.
ویتامین ها شامل تیامین، 2
نیاسین، ریبوفلاوین، پیریدوکسین، اسید اسکوربیک، اسید فولیک، اسید نیکوتین و
پانتوتنیک اسید. مشخصاً، پتاسیم فلز اصلی موجود در عسل است و پس از آن کلسیم،
منیزیم، سدیم، گوگرد و فسفر به ترتیب.10،11،14
آ
 • منابع:
  1. Therapeutic Potential of Bioactive Compounds in Honey for Treating Osteoarthritis
 • تبلیغات: 
   1. تایپ با سرعت نور و بدون هیچ غلط
   1. شیر آلاتی که آب طلا از آن جاری می شد.
   2. پودر بنتونیت اکتیو چیست؟
   3. طوطی که فرد دروغگو را شناسایی و رسوا کرد!