استفاده از سرکه چوب در ایران به عنوان خوشبو کننده ی هوا

تجزیه و تحلیل داده های فعالیت ضد قارچی با استفاده از فاکتوریل 3×5 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد: اولین عامل دمای تجزیه در اثر حرارت سرکه چوب و عامل دوم غلظت سرکه چوب بود.

مقایسه Tukey برای ارزیابی تفاوت در درصد مرگ و میر و از دست دادن جرم در آزمون فعالیت موریانه کش (آزمون بدون انتخاب) استفاده شد.

نتایج از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. میانگین تعداد موریانه‌ها روی دیسک‌های تیمار شده با سرکه چوب و دیسک‌های تیمار شده با DI برای هر دوره 60 دقیقه‌ای با آزمون t مقایسه‌ای زوجیبرای آزمون انتخاب مستقیم مقایسه شد. تمامی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تجزیه و تحلیل شدند.

سرکه چوب در ایران در سه دمای پیرولیز یعنی 350، 400 و 450 درجه سانتی گراد جمع آوری شد. خواص اساسی سرکه های چوب را برای دماهای مختلف نشان می دهد.

محتوای اسیدی سرکه های چوب از 2.10 تا 3.27 درصد و محتوای فنل از 5.15 تا 5.89 درصد متغیر بود. رنگ این سرکه ها از زرد روشن تا قهوه ای مایل به زرد بود و با افزایش دما تیرگی سرکه بیشتر می شد.

بنابراین فرض شد که محتوای اسید کل به تفاوت رنگ سرکه چوب کمک می کند. هوانگ و همکاران گزارش دادند که نتیجه تعیین سرکه چوب از چوب صنوبر حاوی متانول، استون، اسیدهای کربوکسیلیک، فوران ها، فنل ها، کوایاکول ها، سیکلوتن و مالتول 15.34، 4، 0 بود.

2.34، 8.38، 7.59، 2.66 و 0.38 mg/ml به ترتیب. تفاوت در نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه حاضر و مطالعه قبلی ممکن است به دلیل تفاوت عمده در گونه‌های چوب و تکنیک پیرولیز باشد.

سرکه چوب در سه دمای پیرولیز یعنی 350، 400 و 450 درجه سانتی گراد جمع آوری شد. خواص اساسی سرکه های چوب را برای دماهای مختلف نشان می دهد.

محتوای اسیدی سرکه های چوب از 2.10 تا 3.27 درصد و محتوای فنل از 5.15 تا 5.89 درصد متغیر بود. رنگ این سرکه ها از زرد روشن تا قهوه ای مایل به زرد بود و با افزایش دما تیرگی سرکه بیشتر می شد.